Algemene Voorwaarden & Privacy

1. Algemene voorwaarden
2. Privacy

 

1. Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie of vermelding, hierna te noemen: advertentie, op de website www.huiswerkbegeleidingofbijles.nl. Indien er in deze voorwaarden over “website”, dan wel “dienst” en/of “diensten”
gesproken wordt, is het bepaalde toegepast op bovenstaande website.

HuiswerkbegeleidingofBijles.nl, eigenaar en beheerder van deze website(s) is gevestigd aan: Zuiderstraat 2, 2011 XT Haarlem
Inschrijvingsnummer Handelsregister van de K.v.K.: 60648767 hierna te noemen “HofB”
en de adverteerder hierna te noemen “adverteerder”.
Tevens kunnen HofB en adverteerder genoemd worden als “partij(en)”.

Artikel 1: Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en HofB.

Artikel 2: Overeenkomst van de opdracht.
Partijen gaan een overeenkomst aan voor de duur van de via de website(s) gekozen of schriftelijk overeengekomen advertentieperiode, waarbij de ene partij, HofB, zich jegens de andere partij, de adverteerder, verbindt werkzaamheden te verrichten, in de vorm van een vermelding, advertentie, banner of advertorial op de website(s) van HofB.

Artikel 3: Het in stand houden van de website(s).
3.1 HofB spant zich naar redelijkheid in haar website(s) tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van bezoekers te beschermen.
3.2 HofB spant zich in om de Website beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.3 HofB onderhoudt de website actief. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid de Website.
3.4 HofB is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website(s) wordt gemaakt.

Artikel 4: De advertentie (afhankelijk van advertentievorm)
4.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
4.2 HofB behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen.
4.3 De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5: Advertentie en plaatsing
5.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website(s) heeft de adverteerder kennis genomen van deze algemene voorwaarden zoals hier beschreven. Daarbij gelden de tarieven die samen tot stand zijn gekomen.
5.2 Door het aanbieden van een advertentie geeft de adverteerder HofB toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de website(s), zoals overeengekomen.
5.3 HofB wil haar website(s) zoveel mogelijk toegankelijk houden voor elke bezoeker, o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website(s) als geheel. HofB is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik van de website(s), tot stand komt tussen adverteerder en bezoekers.

Artikel 6: Bezoekers
6.1 Bezoekers / Gebruikers hebben de mogelijkheid om via de website(s) in contact te komen met de adverteerder.
6.2 HofB biedt gebruikers de mogelijkheid om een review te schrijven. Indien de bezoeker naar het oordeel van HofB misbruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van een review, bijvoorbeeld door het gebruik van beledigende taal of plaatsen van een hyperlink, kan HofB de toegang van deze Gebruiker tot de website blokkeren.

Artikel 7: Verlenging
7.1 Voor afloop van de overeengekomen advertentieperiode zal HofB een reminder sturen voor het verlengen van de advertentie. Indien van toepassing zal het tarief voor de nieuwe periode voorafgaand aan de verlenging voldaan dienen te worden.

Artikel 8: Tarief
8.1 De gepubliceerde tarieven gelden per advertentie, exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Door afname is de adverteerder akkoord gegaan met deze vergoeding.
8.2 Aanpassing van de tarieven is mogelijk voor afnemers van meerdere advertenties. De afspraken hiervoor zullen schriftelijke worden vastgelegd.
8.3 Prijswijzigingen van de advertentietarieven zullen op de website worden aangekondigd. Vóór de prijswijziging overeengekomen opdrachten zullen volgens het tot dan geldende tarief worden geplaatst.

Artikel 9: Betaling
9.1 Voor het plaatsen van een advertentie, dient door de adverteerder te worden betaald.
9.2 Facturering wordt uitgevoerd op basis van de gevraagde advertentiekosten.
9.3 De factuur zal door adverteerder na bevestiging worden betaald.
9.4 Indien sprake is van een betaalde advertentie draagt HofB er zorg voor dat de advertentie wordt geplaatst op de website(s) nadat de adverteerder zijn betaling volledig heeft voldaan en HofB hiervan bericht heeft ontvangen.
9.5 De adverteerder ontvangt een factuur per e-mail. Deze kan door de adverteerder uitgeprint worden voor zijn eigen boekhouding.
9.6 HofB is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van haar website(s) indien de adverteerder in strijd handelt met de betaalprocedure.
9.7 Indien betaling uitblijft is HofB genoodzaakt om de advertentie niet te plaatsen of te verwijderen op de website(s).
9.8 Ontvangen betalingen worden door HofB niet gerestitueerd na goedkeuring van de geplaatste advertentie.
9.9 De advertentie dient per jaar te worden voldaan, mits anders overeen gekomen en schriftelijk is vastgelegd.
9.10 Indien de looptijd van een online-product gerelateerd is aan een aantal clicks, impressies, views of een andere eenheid, is de registratie daarvan door HofB bepalend voor de telling.

Artikel 10: Geheimhouding
10.1 HofB en de adverteerder verbinden zich, zowel gedurende als na beëindiging van deze algemene voorwaarden, om alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te verzekeren aangaande alle gegevens en kennis van HofB en/of de adverteerder en/of de eindgebruiker, omtrent bedrijfs-, klant-, markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van deze algemene voorwaarden zijn verstrekt en andere vertrouwelijke informatie waar HofB kennis van neemt bij de uitvoering van de opdracht.
10.2 HofB verbindt zich de hier eerder genoemde kennis en gegevens niet aan derden ter beschikking te stellen en/of hierover aan derden inlichtingen te verschaffen zonder voorafgaande toestemming hiertoe van de adverteerder, mits adverteerder de gewenste gegevens inhoudelijk in zijn advertentie wil plaatsen waardoor het voor de bezoeker mogelijk is om via de website(s) deze gegevens te verkrijgen.

Artikel 11: Offerte
HofB verzendt alleen offertes via e-mail, die desgewenst door adverteerder kunnen worden uitgeprint.

Artikel 12:. Belasting
HofB ziet na op correcte, tijdige en volledige aangifte en afdracht van alle verschuldigde belastingen betreffende de advertentie kosten en vrijwaart de adverteerder van iedere aanspraak dienaangaande.

Artikel 13: Beperking van aansprakelijkheid
13.1 Ingeval een van de partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.
13.2 HofB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de layout (huisstijl) van de website(s) waarop de advertentie is geplaatst, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap en/of onzorgvuldigheid.
13.3 HofB is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van de hosting provider, waar de website(s) van HofB op is/zijn geplaatst.
13.4 HofB is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders of gebruikers van de website(s) maken.
13.5 HofB is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders of gebruikers, dan wel voor de inhoud van advertenties die zijn geplaatst.
13.6 De informatie die door HofB zelf op de website(s) is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is HofB niet aansprakelijk voor gevolgen van daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
13.7 De aansprakelijkheid van HofB voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de advertentie.
13.8 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.9 HofB is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke soort dan ook door de geplaatste advertentie.
13.10 Indien de adverteerder vanwege de hier genoemde omstandigheden niet tot betaling van de facturen aan HofB overgaat, behoudt HofB het recht de advertentie te verwijderen, dan wel niet te plaatsten.
13.11 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. HofB is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 14: Overmacht
14.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze algemene voorwaarden, voor de betreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.
14.2 Ingeval van overmacht zal hiervan via email aan de wederpartij mededeling worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Dit zal door HofB worden beoordeeld op aard en duur.
14.3 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig betalen van de advertentie kosten met de daarbij horende betalingstermijn.

Artikel 15: Tussentijdse beëindiging van de advertentie (overeenkomst)
15.1 Elk der partijen heeft het recht de advertentie, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. Iedere partij, ingeval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden zal duren.
15.2 Voorts heeft elk der partijen het recht de advertentie zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze algemene voorwaarden niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van deze algemene voorwaarden adverteren in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen onderneemt om dit te corrigeren.
15.3 Tussentijdse beëindiging van de advertentie zoals bedoeld in dit artikel, dient per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, te geschieden.
15.4 Ingeval een van de partijen de advertentie tussentijds wenst te beëindigen, zal daartoe een schriftelijke opzegtermijn van één (1) maand in acht worden genomen.
15.5 HofB kan betaalde advertenties (dus na goedkeuring van de adverteerder en functioneel op de website(s)) financieel niet terug retourneren met een tussentijdse beëindiging, dit omdat de opzet en plaatsing van de advertentie de gefactureerde kosten zijn.

Artikel 16: Behoud van rechten
Het nalaten door een van de partijen om op enige tijd enige bepaling van deze overeenkomst en/of opdracht af te dwingen, tast in generlei opzicht rechten van de ene partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door de ene partij bij een schending van een verplichting van de andere partij impliceert niet het afstand doen door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten.

Artikel 17: Nietigheid
In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op deze overeenkomst tussen HofB en de adverteerder is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen ter beslechting aan de daartoe bevoegde rechter worden overlegd.
18.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door HofB worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website(s). Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.
18.3 Geschillen dienen per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 19: Gebruik van persoonsgegevens
19.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de advertentie mogelijkheden op de website(s, dienen de gegevens van de adverteerder waaronder, doch niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel te zijn. De adverteerder garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op de website(s) te mogen adverteren.
19.2 Op www.HofB.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website(s) te optimaliseren.

Artikel 20: Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s), waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, behoren tot HofB.

 

2. Privacy

Privacystatement

HuiswerkbegeleidingofBijles.nl hierna te noemen “HofB”respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. HofB is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking via de website www.huiswerkbegeleidingofbijles.nl op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens van gebruikers zullen nooit openbaar en zichtbaar op de website worden geplaatst. Het gebruik van persoonlijke gegevens van een gebruiker vindt alleen plaats met toestemming van deze gebruiker. HofB zal persoonlijke gegevens nimmer doorverkopen aan derden.

Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens, immer vertrouwelijk, voor de volgende doeleinden:

-Van alle gebruikers (bezoekers) van de site verwerken wij niet-privacygevoelige informatie over het gebruik van de site, zoals page-views, verkeer van en naar de website, tijdsduur op de website etc. Deze gegevens kunnen door ons niet herleid worden tot de persoon van de gebruiker;

-Van adverteerders verzamelen wij de gegevens die in een aanvraagformulier wordt ingevuld;

-Van adverterteerders verzamelen wij de persoonlijke gegevens bij aanmelding, zoals NAW gegevens en, mits van toepassing, bedrijfsgerelateerde informatie;

-Van adverteerders verzamelen wij de persoonlijke en bedrijfsinformatie (website, telefoonnummer en in het geval van machtiging een bankrekeningnummer).

-Van gebruikers die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;

-In het geval van (melding van) inbreuk(en) op intellectueel eigendomsrechten zijn wij gerechtigd hierover informatie te verkrijgen van gebruikers

Wijzigingen

HofB kan deze Privacy Policy aanpassen. Controleer deze pagina daarom altijd eerst voor de meest actuele versie.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. HofB gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Door het gebruik van cookies wordt HofB in staat gesteld de diensten voor u te verbeteren en in te spelen op uw specifieke wensen. U kunt de mogelijkheid tot het toestaan van cookies controleren door middel van uw browserinstellingen. Mocht u nog vragen hebben over onze uw privacy, onze voorwaarden of over HofB in het algemeen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!